top of page

КАФЕДРА ПРОМИСЛОВОГО, ЦИВІЛЬНОГО І МІСЬКОГО БУДІВНИЦТВА

Кафедру промислового, цивільного та міського будівництва (ПЦМБ) утворено наказом ректора Криворізького національного університету у 2015 році внаслідок об’єднання випускаючих кафедр: будівельних конструкцій (БК); технології, організації та механізації будівництва (ТОМБ); архітектури та містобудівництва (АМ). Окрім того, до складу новоствореної кафедри було частково залучено ресурси кафедри опору матеріалів та будівельної механіки (ОМБМ).

Проте можна вважати, що кафедра ПЦМБ водночас є ровесницею будівельного факультету. Історія починається з 1959 року, коли було засновано факультет, при якому було відкрито одну-єдину кафедру. Тогочасна її назва - промислового та цивільного будівництва, співзвучна із сьогоднішньою.

 

Основним напрямом роботи кафедри є забезпечення підготовки фахівців-будівельників за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» з отриманням кваліфікацій:

- бакалавр будівництва;

- магістр будівництва (освітньо-професійна програма «Промислове і цивільне будівництво»).

 

Основні дисципліни, які складають фахову підготовку:

- проектування та інженерні вишукування в будівництві;

 - технологія будівельного виробництва;

- зведення і монтаж будівель і споруд;

- організація та планування будівельного виробництва;

- залізобетонні та кам’яні конструкції;

- будівельна механіка;

- металеві конструкції;

- конструкції з дерева і пластмас;

-системи автоматизованого проектування в будівництві;

- архітектура будівель  споруд;

 

Навчальний процес проводиться закріплених аудиторіях та в 2 спеціалізованих лабораторіях, які мають сучасне оснащення.

Кафедра промислового, цивільного і міського будівництва є однією з провідних і випускових кафедр будівельного факультету.

На кафедрі традиційно ведеться активна видавнича діяльність. Підготовлено та видано достатню кількість наукових та навчально- методичних праць за весь час. У номінації “Навчальний посібник” на V та VI обласному міжвузівському конкурсі було зайнято I місце.

Викладачі кафедри мають друковані праці у провідних виданнях світового рівня, які індексуються у міжнародних науково-метричних базах.

 
НавчПосібн.png

Інноваційна діяльність кафедри спрямована на розробку новітніх проектних і технологічних рішень з проведенням патентної роботи.

Патенти.png

Викладачі кафедри:

 

Завідувач, кандидат технічних наук, професор О.І. Валовой;

Доктор технічних наук, професор Р.О. Тімченко;

Кандидат технічних наук, доцент В.І. Астахов

Кандидат технічних наук, доцент  С.І. Сахно;

Кандидат технічних наук, доцент  О.Ю. Єрьоменко; 

Кандидат технічних наук, доцент  Д.В. Попруга

Кандидат технічних наук, доцент  О.А. Паливода

Кандидат технічних наук, доцент  М.О. Валовой;

Кандидат технічних наук, доцент  В.В. Афанасьєв;

кандидат технічних наук, старший викладач Д.А. Крішко;

Старший викладач В.А. Шимко;

Асистент О.М. Грицаєнко.

Навчально-допоміжний персонал:

Старший лаборант В.А. Литвин;

Навчальні посібники, які підготовлені викладачами кафедри:

1. Валовой О.І., “Ефективні методи реконструкції промислових будівель і інженерних споруд” (Навч. посібн. з грифом МОН №24 від 13.01.99); Кривий Ріг: Мінерал. 2003. - 270с. ISBN 966-7103-99-4

2. Валовой О.І., “Конструктивні рішення й технологія зведення гірничо-збагачувальних комбінатів” (Навч. посібн. з грифом МОН №2/1325 від 27.07.00). «Мінерал» КТУ 2004.- 113с. ISBN 966-7103-07-2

3. Тімченко Р.О. Проектування і розрахунок урівноважуючих плитних фундаментів: навчальний посібник для вищих навчальних закладів // Р.О.Тімченко – Кривий Ріг: Мінерал, 2005 - 82 с. ISBN 966-8224-26-2

4. Тімченко Р.О. Проектування і розрахунок підпірних стін: навчальний посібник для вищих навчальних закладів // Р.О.Тімченко – Кривий Ріг: Мінерал, 2005 - 136 с. ISBN 966-8224-26-4

5. Валовой О.І., “Проектування, технологія та організація будівництва. Зведення і ремонт будівель та споруд”; (Навч. посібн. з грифом МОН №24 від 13.01.99) «Видавничий дім» КТУ 2007.- 503с. ISBN 5-7763-2469-6

6. Валовой О.І., Валовой М.О. Проектування та інженерні вишукування в будівництві (Навч. посібн. з грифом МОН-МСУ Лист №1/11-11994 від 21.12.11), 2012. - 373 с. ISBN 978-966-78309-60-3

7. Валовой О.І., Валовой М.О. Технологія будівельного виробництва (Навч. посібн. з грифом МОН-МСУ Лист №1/11-4819 від 10.04.12), 2012. - 610с                 ISBN 978-966-78309-60-2

8. Валовой О.І., Валовой М.О. Організація будівництва (Навч. посібн. з грифом МОН-МСУ Лист №1/11-12124 від 22.12.11), 2012. - 600с.  ISBN 978-966-78309-60-1

9. Обработка данных средствами Excel при планировании эксперимента: учебн. пособие // Р.А. Тимченко, Н.М. Ершова, В.Н. Деревянко, О.В. Шаповалова – Днепропетровск, ДВНЗ «ПГАСА», 2012. – 351 с. ISBN 978-966-323-077-1

10. Тімченко Р.О. Економіка містобудівництва: навч. посібник // Р.О. Тімченко, Л.В. Кадол – Кривий Ріг, Вид-во “Мінерал”, 2012. – 380 с. ISBN 978-966-132-004-7

11. Сахно С.І. Люльченко Є.В., Астахов В.І. «Випробування і реконструкція споруд». Навчальний посібник. Кривий Ріг, 2018.—244 с. ISBN 978-617-7553-64-8

12. Сахно С.І. Вербицький В.І., Астахов В.І. «Розрахунок конструкцій з лісоматеріалів за нормами ДБН В.2.6–161:2017 та EN 1995-1-1 теорія, приклади розрахунків, завдання для самостійного розв’язання». Навчальний посібник. Кривий Ріг, 2020.—240 с. ISBN 978-617-7643-60-8

 

Монографії, які підготовлені співробітниками кафедри:

1. Timchenko R.O. Scientific basis of organization and modeling of mining production as a complex ecological and economic system / R.O. Timchenko, D.A. Krishko, S.O. Popov. // Development of scientific foundations of resource-saving technologies of mineral mining and processing. Multi-authored monograph. – Sofia: Publishing House “St.Ivan Rilski”, 2018. – рр. 6-24.

2. Timchenko R.O. Improving management of mining enterprises on the basis of modern information technologies for the purpose of optimizing the use of resource potential / R.O. Timchenko, D.A. Krishko, S.O. Popov. // Traditions and innovations of resource-saving technologies in mineral mining and processing. Multi-authored monograph. – Petrosani, Romania: Universitas Publishing, 2019.– pp. 300-316.

3. S. Sakhno, L. Yanova, O. Pischikova. Application of the combined vibration analysis method of the overhead traveling crane to prevent negative impact on the structure and personnel. // Development of scientific foundations of resource-saving technologies of mineral mining and processing. Multiauthored monograph – Sofia: Publishing House “St.Ivan Rilski”, 2018. – С. 222–244.

4. S Sakhno, Y Liulchenko, T Chyrva, P O. Determination of bearing capacity and calculation of the gain of the damaged span of a railway overpass by the finite element method. Topical scientific researches into resource-saving technologies of mineral mining and processing. Multiauthored monograph. —Sofia Publishing house “St.Ivan Rilski”, 2020.  p.326-339 ISBN 978-954-353-408-1

5. S Sakhno, Korolyova J,  L Yanova, O Pischikova Investigation of the mechanism of dust formation during transportation and transshipment of raw materials of a cement-mining enterprise using discrete-element modeling.  Resource-saving technologies for the development of the raw material base of the mining and processing industries.  Multiauthored monograph. —   Petrosani, Romania: UNIVERSITAS, 2020. p. 310-331 ISBN 978-973-741-694-0.

7. S Sakhno, L Yanova, O Pischikova. Comparison of the structural properties of concrete beams with composite basalt and steel reinforcement. Energy-and resource-saving technologies of developing the raw-material base of mining regions. Multiauthored monograph.— Petroisani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2021 p.386-405 ISBN 978-973-741-733-6

6. Zhukov S.O., Palyvoda O.A., Lutsenko S.O. Resource-saving technologies of raw-material base development in mineral mining and processing. Multi-authored monograph. – Petroșani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2020. – рp. 434 – 449.

 

Статті в журналах, які індексуються в науково-метричній базі Scopus:

1. Timchenko R.А. Features of accounting how rocks influence on geomechanical processes of their displacement during management of building projects’ implementation / R.А. Timchenko, N.I. Stupnik, S.O. Popov, D.A. Krishko // Fourth International Conference on Geotechnique, Construction Materials and Environment, Brisbane, Australia, Nov. 19-21, 2014 (Int. J. of GEOMATE) – Brisbane, Australia –Sept., 2015. – Vol. 9. – № 1 (Sl. № 17), pp. 1380-1385.

2. Valovoi A., Koval P., Eremenko A., Valovoi M., Volkov S., “Durability of beams with hybrid reinforcement from metal and basalt fiber reinforced polymer (BFRP) armature”, MATEC Web of Conferences 230, 02035 (2018) (https://doi.org/10.1051/matecconf/201823002035). 

3. A. Valovoi, A. Eremenko, M Valovoi, S. Volkov Research of the Deflections of Beams Reinforced with BFRP Armature and Hybrid Reinforcement Us-ing Metal and BFRP Armature. // Actual Problems of Engineering Mechanics: Materials Science Forum.  Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. 2019. Vol. 968. p. 301-308. - DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.968.301

4. A. Valovoi, A. Eremenko, M Valovoi, S. Volkov Crack resistance and width of crack opening of beams with hybrid reinforcement using BFRP and metal armature. // Actual Problems of Engineering Mechanics: Key Engineering Materials.  Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. 2020. Vol. 864. p. 149-157. - DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.864.149

5. Timchenko R.O. The use of new structural solutions of retaining walls to ensure the stable operation of the “base–engineering structure” system [Electronic resource] / R.O. Timchenko, D.A. Krishko, S.O. Popov, O.В. Nastich, V.О. Savenko // E3S Web of Conferences. The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020), Kryvyi Rih, Ukraine, May 20-22, 2020. – Vol. 166, article 02003. – 8 p. – References: p. 8. – DOI: 10.1051/e3sconf/202016602003.

6. Palyvoda O., Lapenko  O. Study of joint work of shell and core of tube confined concrete elements with strengthened core // Trans Tech Publication Ltd, Switzerland, Vol. 968, pp. 258 – 266. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.968.258.

7. Palyvoda O., Yermolenko D., Demchenko O., Andriichuk O., Nyzhnyk O. Calculation of tube concrete elements with strengthened cores by numerical method  // E3S Web Conf. Volume 166, 2020 The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020). DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016608002.

8. S. Sakhno  Our sustainable coronavirus future S. Semerikov, S. Chukharev, S. Sakhno,  A. Striuk, V. Osadchyi, V. Solovieva.// E3SWC 166, 00001. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016600001

9. S. Sakhno Study of the influence of properties of dusty ferromagnetic additives on the increase of cement activity S. Sakhno, L. Yanova, O. Pischikova, S. Chukharev EDP Sciences. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016606002

10. S. I. Sakhno Investigation of the influence of technological factors and compositions of binders on the strength characteristics of blast–furnace cement with magnetized ferromagnetic additives S I Sakhno, L O Yanova, O V Pischikova and T S Sergiienko IOP Conf. Ser.: Earth Environ Sci. 1049  012050 DOI 10.1088/1755-1315/1049/1/012050

11. S. I. Sakhno 3rd International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters  S O Semerikov, S M Chukharev, S I Sakhno, A M Striuk, Andrii V Iatsyshin, S V Klimov, V V Osadchyi, T A Vakaliuk, P P Nechypurenko, O V Bondarenko and H B DanylchukIOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 1049 011001 DOI 10.1088/1755-1315/1049/1/011001

12. S. I. Sakhno Our sustainable pandemic future Serhiy Semerikov, Serhii Chukharev, Serhiy Sakhno, Andrii Striuk, Andrii Iatsyshyn, Serhii Klimov, Viacheslav Osadchyi, Tetiana Vakaliuk, Pavlo Nechypurenko, Olga Bondarenko, Hanna Danylchuk EDP Sciences

13. S. Sakhno Study of the influence of magnetized ferromagnetic additives on the processes of cement hydration S Sakhno, L Yanova, O Pischikova, Y Liulchenko… - E3S Web of Conferences, 2021

14. S. Sakhno Development of sustainable compositions and study of the properties of porous aggregates from the waste of mining and processing plants Y Liulchenko, S Sakhno, T Sergiienko, M Sergiienko - E3S Web of Conferences, 2021

 

Студенти кафедри в різні роки ставали переможцями Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт студентів, Всеукраїнського конкурсу наукових робіт, Всеукраїнського огляду-конкурсу магістерських робіт тощо:

За результатами VIII Міжнародного науково-практичного конкурсу наукових робіт студентів та молодих учених “Комп’ютерні технології проектування конструкцій будівель та споруд” студент Томашевський А.В. отримав диплом І ступеня. Науковий керівник:  Люльченко Є.В.

За результатами участі у другому етапі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт 2016/2017 н.р. у галузі наук “Будівництво та архітектура” студентка Коротя К.В. отримала диплом ІІІ ступеня. Науковий керівник:  Єрьоменко О.Ю.

За результатами участі у другому етапі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт 2015/2016 н. р. у галузі наук “Будівництво та архітектура” студент Кошевий О.О. отримав диплом ІІ ступеня. Науковий керівник:  Крішко Д.А.

Переможці Всеукраїнського огляду-конкурсу магістерських робіт (проектів) і курсових проектів 2017 року за спеціальністю «Міське будівництво та господарство» в номінації «Інженерна підготовка міських територій»: Максименко К.В., Гришковець Т.Ю., Ткаченко О.С, Раздобаріна Д.С., Миколенко М.К. Наукові керівники: Тімченко Р.О., Крішко Д.А., Шимко В.А.

Переможці Всеукраїнського огляду-конкурсу магістерських робіт (проектів) і курсових проектів 2018 року за спеціалізацією «Міське будівництво та господарство» в номінації «Інженерна підготовка міських територій» – Андрєєв В.О., в номінації «Планування та благоустрій міст» – Сушко О.С.

Участь студентів у «Школі урбаністики», де ведеться підготовка інженерів-містобудівників рівня «бакалавр» і «магістр» у 2017-2020рр.

Дипломи.png

Випускники аспірантури кафедри, які отримали науковий ступінь «кандидат технічних наук» :

 

Єрьоменко О.Ю. – доцент кафедри промислового, цивільного і міського будівництва 

Попруга Д.В. – доцент кафедри промислового, цивільного і міського будівництва 

Герб П. І. – працював доцентом кафедри промислового, цивільного і міського будівництва 

Романенко К. М. – доцент кафедри прикладної механіки та загальноінженерних дисциплін

Паливода Олександр Анатолійович – доцент кафедри промислового, цивільного і міського будівництва 

Кришко Дмитро Анатолійович. – ст. викладач кафедри промислового, цивільного і міського будівництва 

На сьогодні під керівництвом проф. Валового О.І. продовжує роботу над дисертацією аспірант Волков С.О.

bottom of page