top of page
gerb_krivigi_roga.png

23 - 26 MAY, 2023
KRYVYI RIH
UKRAINE

KNU_official_logo.png
ICSF.png

Міжнародна наукова конференція
ICSF 2023

Международная научная конференция
ICSF 2023

UA Запрошуємо прийняти участь в міжнародній науковій конференції ICSF 2023.

 

RU Приглашаем принять участие в международной научной конференции ICSF 2023.

EN ICSF-2023 - 4th International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ccjournals.eu)

 

UA

Міжнародна конференція зі стійкого майбутнього: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF) - це міжнародна конференція, що рецензується, яка є провідним міждисциплінарним форумом для соціологів, біологів, інженерів і практиків, щоб представити свої останні результати досліджень, ідеї, розробки та розробки.
ICSF займає внесок у всі аспекти сталого розвитку, зосереджений на перетині стійкості, навколишнього середовища та технологій, а також їх ширших наслідків для корпорацій, уряду, освітніх закладів, регіонів та суспільства як нині, так і в майбутньому.
Ми запрошуємо вас взяти участь у конференції та сподіваємось на плідну співпрацю.

Авторам пропонується надати повноцінні (і оригінальні дослідження) документи (6 + сторінок), включаючи обстеження, навчальні посібники, статті в тематиках конференції через Morressier (https://www.morressier.com/call-for-papers/62c564c8178bca0013ca7d13) до 1 січня, 2023 року. Пропонуючи заявку автори і все співавтори погоджуються з умовами ліцензії IOP.

ICSF 2023 використовує формат серії конференцій IOP. Тому для підготовки вашої реєстрації в Вам слід дотримуватись Basic guidelines for preparing a paper  і Guidelines for preparing reference lists. Якщо Ви збираєтесь підтримувати свою статтю мультимедіа або будь-якими іншими додатковими даними, Вам допоможе в цьому Multimedia guidelines.

Надіслані статті будуть рецензуватися трьома рецензентами на основі технічної якості, актуальності, оригінальності, значущості та ясності. У разі необхідності буде залучатися четвертий, додатковий рецензент. Програмний комітет буде використовувати ці рецензії, щоб визначити, які документи будуть прийняті для подання на конференцію. Результат буде відправлений авторам по електронній пошті представника, який подав заявку.

Прийняті документи будуть представлені в серії IOP-конференції: Земля і екологічні науки (online ISSN: 1755-1315 / publisher: IOP Publishing) через три місяці після конференції.

Комітети: https://icsf.ccjournals.eu/2023/index4.html#committees

Статті - основні вимоги

 

 • Надані матеріали повинні бути:

  • написані коректно і без помилок;

  • оригінальні (не публікувались в іншому місці частково або повністю і не представлені для одночасного розгляду в інші місця);

  • представлені на конференції (принаймні, один автор кожної статті повинен бути присутнім на конференції);

  • відповідати темам ICSF.

 • Приймається максимум дві статті на автора.

 • Один документ не повинен мати більше п'яти авторів.

 • Кількість посилань в списку посилань не повинно бути менше 10.

 • Самоцитування не повинні перевищувати 10%.

 • Авторам рекомендуються звернутися до Комітету з етики публікації (COPE) для всіх аспектів етики публікації (http://publicationethics.org/) і строго відповідати етичним правилам, описаним на https://publishingsupport.iopscience.iop.org/ethical-policy-journals/.

Ми очікуємо, що не менше 40% авторів будуть не з України.

 

 

Якщо ви ніколи раніше не працювали з Morressier, Вам необхідно створити свій профіль, використовуючи «Увійти» або створити свій профіль «Форма». Вам буде запропоновано ввести свою електронну пошту і натиснути кнопку «Далі». Інструкції щодо підписання на Morressier будуть відправлені на вашу електронну пошту. Після повної реєстрації ви повинні увійти в систему і завершити форму відправки.

 

У зв'язку з використанням режиму подвійного сліпого рецензування Вам необхідно підготувати 2 версії вашої статті в форматі PDF - регулярного рукопису і анонімного рукопису. Будь ласка, перед відправкою видаліть будь-яку ідентифікаційну інформацію, таку як імена авторів або організації, з вашого анонімного рукопису. Щоб гарантувати, що рукопис правильно підготовлено ​​для огляду подвійного сліпого рецензування необхідно звернути увагу на такі основні моменти:

 • Не використовуйте ім'я авторів, при посиланнях на Вашу раніше опубліковану статтю. Наприклад, писати "Коваленко і ЦНДІУ [1] продемонстрували", а не "Ми/автори раніше продемонстрували [1]".

 • Крім того, переконайтеся, що будь-які цифри і таблиці не містять посилання на авторські реквізити.

 • Виберіть завантажене ім'я файлу анонімно.

 

 

RU

Международная конференция по устойчивому будущему: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF) - это рецензируемая международная конференция, которая является ведущим междисциплинарным форумом для социологов, биологов, инженеров и практиков, чтобы представить свои последние результаты исследований, идеи, разработки и приложения.
ICSF занимает вклад во все аспекты устойчивого развития, сосредоточенный на пересечении устойчивости, окружающей среды и технологий, а также их более широких последствий для корпораций, правительства, образовательных учреждений, регионов и общества как в настоящее время, так и в будущем.
Мы приглашаем вас принять участие в конференции и надеемся на плодотворное сотрудничество.

 

Авторам предлагается представить полноценные (и оригинальные исследования) документы (6+ страниц), включая обследования, учебные пособия, статьи  в тематиках конференции  через Morressier (https://www.morressier.com/call-for-papers/62c564c8178bca0013ca7d13) к 1 января, 2023 года. Предлагая заявку авторы и все соавторы соглашаются с условиями лицензии IOP.

ICSF 2023 использует формат серии конференций IOP . Поэтому для подготовки вашего представления Вам необходимо следовать Basic guidelines for preparing a paper и Guidelines for preparing reference lists. Если Вы хотите сопровождать свою статью мультимедиа или любыми другими дополнительными данными, Вам поможет в этом  Multimedia guidelines.

Присланные статьи будут рецензироваться тремя рецензентами на основе технического качества, актуальности, оригинальности, значимости и ясности. В случае необходимости будет привлекаться четвертый, дополнительный рецензент. Программный комитет будет использовать эти рецензии, чтобы определить, какие документы будут приняты для представления на конференцию. Результат будет отправлен авторам по электронной почте представителя, подавшего заявку.

Принимаемые документы будут представлены в серии IOP-конференции: Земля и экологические науки (online ISSN: 1755-1315 / publisher: IOP Publishing) через три месяца после конференции.

Комитеты: https://icsf.ccjournals.eu/2022/index3.html#committees

 

Статьи - основные требования​

 • Предоставленные материалы должны быть:

  • написаны корректно и без ошибок;

  • оригинальны (не публиковались в другом месте частично или полностью и не представлены для одновременного рассмотрения в иные места);

  • представленные на конференции (по крайней мере, один автор каждой статьи должен присутствовать на конференции);

  • в соответствовать темам ICSF.

 • Принимается максимум две статьи на автора.

 • Один документ не должен иметь более пяти авторов.

 • Количество ссылок в списке ссылок не должно быть менее 10.

 • Самоцитирование не должны превышать 10%.

 • Авторам рекомендуются обратиться к Комитету по этике публикации (COPE) для всех аспектов этики публикации (http://publicationethics.org/) и строго соответствовать этическим правилам, описанным на  https://publishingsupport.iopscience.iop.org/ethical-policy-journals/.

Если вы никогда раньше не работали с Morressier, Вам необходимо создать свою учетную запись, используя «Войти» или создать свою учетную запись «Форма». Вам будет предложено ввести свою электронную почту и нажать кнопку «Далее». Инструкции по подписанию на Morressier будут отправлены на вашу электронную почту. После полной регистрации вы должны войти в систему и завершить форму отправки.

 

В связи с использованием режима двойного слепого рецензирования Вам необходимо подготовить 2 версии вашей статьи в формате PDF - регулярной рукописи и анонимной рукописи. Пожалуйста, перед отправкой удалите любую идентифицирующую информацию, такую ​​как имена авторов или организации, из вашей анонимной рукописи.  Чтобы гарантировать, что рукопись правильно подготовлена ​​для обзора двойного слепого рецензирования необходимо обратить внимание на следующие основные моменты:

 • Не используйте имя авторов, при ссылках на Вашу ранее опубликованную статью. Например, писать "Соловьев и МИНТИИ [1] продемонстрировали", а не "Мы / авторы ранее продемонстрировали [1]".

 • Кроме того, убедитесь, что любые цифры и таблицы не содержат ссылки на авторские реквизиты.

 • Выберите загруженное имя файла анонимно.

 
RU
UA
bottom of page