top of page
ChernishSV.png

ІВАНОВ

ІВАН

Дата створення

Дата редагування

04.09.23, 10:19

04.09.23, 11:15

ІВАНОВИЧ

Факультет:

Кафедра

Посада

Будівельний

ПЦМБ

доцент кафедри

E-mail

Телефон

067-777-77-77

ПРОФЕСІЙНА ТА НАУКОВА КВАЛІФІКАЦІЯ

1. Освіта

Криворізький національний університет, спеціальність “Промислове і цивільне будівництво”, кваліфікація “науковий співробітник (будівництво), інженер-дослідник”, 2012.

2. Науковий ступінь (ступені):

к.т.н. (05.22.11 – автомобільні шляхи та аеродроми), 2017 рік, “Моделювання напружено-деформованого стану нежорстких дорожніх одягів, відновлених за технологією холодного ресайклінгу”, ДК № 044561.

3. Вчене звання:

доцент кафедри комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції автошляхів, 2022 рік, АД №010934

4. Науково-педагогічний стаж

9 років

5. Нагороди, відзнаки:

Указом Президента України № 809/2022 «Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2022 року» присуджено премію Президента України для молодих вчених 2022 року за роботу «Інноваційні технології ресайклінгу об’єктів громадської та виробничої інфраструктури з використанням композиційних матеріалів»; Подяка Міністерства освіти і науки України

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1. Комп’ютерні технології в будівництві автомобільних доріг та аеродромів
2. Building Technical Еquipment
3. Ґрунтознавство та механіка ґрунтів
4. Дорожні та аеродромні покриття
5. Інженерна геологія
6. Foundation Еngineering

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, ПІДРУЧНИКИ, МОНОГРАФІЇ

1. Кузло М.Т. Технологія будівництва та капітального ремонту аеродромів: навч. Посібник / М.Т. Кузло, А.О. Бєлятинський, С.Ю. Тімкіна, О.М. Дубик. – К.: НАУ, 2019. – 180 с.
2. Проєктування та будівництво аеродромних комплексів: монографія / За заг. ред. Карпова В.В. – Херсон: Олді+, 2022. – 336 с.

МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

1. Кузло М.Т. Технологія будівництва та капітального ремонту аеродромів: навч. Посібник / М.Т. Кузло, А.О. Бєлятинський, С.Ю. Тімкіна, О.М. Дубик. – К.: НАУ, 2019. – 180 с.
2. Проєктування та будівництво аеродромних комплексів: монографія / За заг. ред. Карпова В.В. – Херсон: Олді+, 2022. – 336 с.

ПРОФІЛІ В Е-СЕРЕДОВИЩІ

Google Scholar
Google Scholar h-index
Scopus Author Identifier
Scopus h-index
Web of Science Researcher ID
Web of Science Rh-index
Профіль ORCID
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=S1essMAAAAAJ
2
57216845649
2
57216845649
2
0000-0001-8082-7603

ПУБЛІКАЦІЇ (за 5 років)

Фахові видання

1. Hе Yulin, Biеliatynskyi A., Pеrshakov V., Dubik O. Investigation of rubber concrete on the basis of model of the spesific area of fine aggregate / Hе Yulin, Andrii Biеliatynskyi, Valerii Pеrshakov, Oleksandr Dubik // Proceedings of the National Aviation University. – Kyiv: National Aviation University, 2018. - №4 (77). - P. 47 – 56
(http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/visnik/article/view/13497).
2. Талах, С. М., Дубик, О. М., Лисницька, К. М., & Ільченко, В. В. (2019). Numerical simulation of hard airdrome coatings stress-strain state when interacting with weak ground base= Чисельне моделювання напружено-деформованого стану жорстких аеродромних покриттів при взаємодії зі слабкою ґрунтовою основою / Талах С.М., Дубик О.М., Лисницька К.М. // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. – Полтава: Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2019. - №1 (52). – С. 124 – 132. (http://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PoltNTU/6508/1/19.pdf).
3. Бєлятинський А.О., Першаков В.М., Талах С.М., Дубик О.М. Визначення напружено-деформованого стану жорстких аеродромних покриттів від багатоколісного навантаження надважкого літака / Бєлятинський А.О., Першаков В.М., Талах С.М., Дубик О.М. // Вісник ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2020. - №89. – С. 59 – 66.
(https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/2980/1/07_V89.pdf).
4. Dubyk О. Improving the monitoring of the operational and technical condition of rigid airfield pavements / Dubyk О., Ilchenko V., Stepanchuk O., Talavira H.// Academic journal. Industrial Machine Building, Civil Engineering. 2021. № 2 (57). С. 59-67.

Інші видання

1. Dubyk О. Improving the monitoring of the operational and technical condition of rigid airfield pavements / Dubyk О., Ilchenko V., Stepanchuk O., Talavira H.// Academic journal. Industrial Machine Building, Civil Engineering. 2021. № 2 (57). С. 59-67.
2. Дубик О.М. Дослідження аеродромного покриття на слабкій ґрунтовій основі з урахуванням розвитку пружно-пластичних деформацій багато-шарового півпростору, що містить шари залізобетонного покриття та активної зони ґрунтів / Дубик О.М. // Стаття в колективній монографії «Архітектура, будівництво, дизайн в освітньому просторі: колективна монографія / За заг. редакцією д-ра історичних наук В.В. Карпова. Рига (Латвія): «Baltija Publishing», 2021. С. 181-203.

Публікації у міжнародних виданнях та збірниках наукових праць, що включені до міжнародних науково-метричних баз

1. Talakh, S., Dubyk, O., Bashynska, O., & Ilchenko, V. (2019, May). Some Technical Solutions for the Use of Aerodrome Pavements in the Soft Soil Conditions. In International Conference BUILDING INNOVATIONS (pp. 303-311). Springer, Cham. (Scopus).
2. Dubyk O., Timkina S., Stepanchuk O., Prentkovskis O. (2022) Assessment and Predictive Modelling of Transport and Operating Condition of Aerodrome Pavement: A Case Study of Zaporizhzhia International Airport Runway. In: Prentkovskis O., Yatskiv (Jackiva) I., Skačkauskas P., Junevičius R., Maruschak P. (eds) TRANSBALTICA XII: Transportation Science and Technology. TRANSBALTICA 2021. Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure. Springer, Cham. pp 171-183.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (за 5 років)

1. Захист дисертації кандидата технічних наук, Національний авіаційний університет, Моделювання напружено-деформованого стану нежорстких дорожніх одягів, відновлених за технологією холодного ресайклінгу, 2017.
2. Підвищення кваліфікації в Національній академії педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Центрального інституту післядипломної освіти за освітньо-професійною програмою: «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів». Загальна кількість годин – 180.
3. Підвищення кваліфікації на Факультеті інженерії транспорту Вільнюського технічного університету імені Гедимінаса у м. Вільнюс (Литва) за напрямом: “Transport infrastructure: facilities, technologies, interaction, management” / «Транспортна інфраструктура: засоби, технології, взаємодія, управління»

МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Дубик О.М. Розрахунок напружено-деформованого стану дорожнього одягу нежорсткого типу на дію спеціалізованого багатовісного багатоколісного автотранспортного засобу. Міське середовище XXI ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн: тези доповідей ІІІ Міжнародного науково-практичного конгресу, 14-18 березня 2018 року, м. Київ: Національний авіаційний університет, 2018. С. 56-57.
2. Dubyk O. Assessment and predictive modelling of transport and operating condition of aerodrome pavement (a case study of Zaporizhzhia international airport runway) / O. Dubyk // International Conference TRANSBALTICA 2021: Transportation Science and Technology at the Vilnius Gediminas Technical University. – Vilnius, Lithuania: 16-17 September, 2021.
3. Шилинь Ян, Степанчук О.В., Дубик О.М. Автомобільний транспорт як один із факторів виникнення екологічних проблем міст. Архітектура та екологія: ХІІ Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 9-11 листопада 2021 р., м. Київ: Національний авіаційний університет, 2021 р. С. 92-94.

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

Організація та проведення міжнародних, всеукраїнських наукових конференцій, симпозіумів, семінарів
Відповідальний за створення та велення інформаційного порталу кафедри або факультету
Виконання обов’язків куратора нрупи
Керівництво науковою роботою студентів

bottom of page