top of page

Наукова діяльність кафедри промислового, цивільного та міського будівництва

НАУКОВА РОБОТА ВИКЛАДАЧІВ

   Колектив кафедри ПЦМБ останніми роками проводить комплексні дослідження будівельних конструкцій, армованих базальтовою та склопластиковою арматурою.

        Доцент Валовой М.О. відвідав науково-практичну конференцію «Будівлі та споруди спеціального призначення; сучасні матеріали та конструкції», яка проходила на базі Київського національного університету будівництва і архітектури, та встановив ділові стосунки з провідним виробником базальтопластикової арматури ТОВ «ТЕХНОБАЗАЛЬТ-ІНВЕСТ» (м. Київ). У результаті цього було укладено договір на виконання ініціативної науково-дослідної роботи № НР/П-78-17 (РК№0117U001843) «Визначення характеристик базальтофібробетону та балок зі змішаним армуванням композитною базальтовою арматурою й металевою арматурою. Порівняння отриманих результатів для випадку використання традиційного бетону та бетону на дрібних заповнювачах з відходів збагачення залізних руд». Керівник – Валовой О.І. Виконавці: Єрьоменко О.Ю., Валовой М.О., Волков С. О., Кулішов І.А. (ст.гр. ПЦБ-17-1м), Воробйов А.О. (ст.гр. ПЦБ-17-1м).   

       Доцент Єрьоменко О.Ю. уклав договір № 23-84-17 з ТОВ «Спарта» на виконання госпдоговірної тематики «Дослідження можливості застосування базальтової арматури при реконструкції існуючих чи будівництві нових об’єктів гірничо-металургійного комплексу». З КП “Кривбасводоканал” укладено договір на виконання госпдоговірної тематики “Розробка конструктивних рішень з використання композитних профілів при реконструкції радіального каналізаційного відстійнику”. Керівник – Валовой О.І. Виконавці: Єрьоменко О.Ю., Валовой М. О., Молдованов Д.А. (ст.гр. ПЦБ-17-1м), Коротя К. В. (ст.гр. ПЦБ-14-1).    

      З 16 по 18 березня  2017 року в м. Запоріжжя проходила спеціалізована виставка будівельних  технологій «Домострой-Весна». Попруга Д.В. відвідав цю виставку й налагодив ділову співпрацю з виробником склопластикової арматури ТОВ «ТОРГПРОМКОНТРАКТ»  (м. Дніпро). У результаті цього було укладено договір на виконання ініціативної науково-дослідної роботи № НР/П-81-17  «Дослідження роботи склопластикової арматури в згинальних елементах, виготовлених з бетонів на відходах гірничо-збагачувальних комбінатів». Керівник – Валовой О.І. Виконавці: Попруга Д.В., Чорна К.В., Барханський В.В. (ст.гр. ПЦБ-17-1м), Слободяник М.Д. (ст.гр. ПЦБ-15-1ск). 

      Результати проведених досліджень дозволять вирішити низку актуальних питань Криворізького регіону, а саме: розв’язати екологічну проблему та зменшити вартість будівництва за рахунок використання відходів гірничо-металургійного комплексу при виготовленні будівельних конструкцій і матеріалів для будівництва; зменшення витрат на поточне утримання та ремонт конструкцій будівель і споруд, які перебувають в умовах впливу агресивного середовища, унаслідок заміни чи модернізації наявних конструкцій композитними матеріалами, які мають високі показники міцності та надзвичайну стійкість до впливу агресивного середовища.

     У рамках ініціативної наукової роботи «Дослідження, розрахунок і проектування будівель і споруд у складних інженерно-геологічних умовах, у тому числі з реалізацією числових методів; інженерна підготовка та проектування урбанізованих та порушених територій» (РК№ 0117U001842) активну роботу проводять: Тімченко Р.О., Крішко Д.А., Богатинський А.В.,  Савенко В.О. і Хоруженко І.В.

       Кафедра веде активну роботу з упровадження наукових розробок у виробництво. Під авторством Тімченка Р.О. і Крішка Д.А. за останні роки виконано низку наукових досліджень, підкріплених патентами, які впровадили у виробництво організації міста й України:

  • поширено наявну класифікація підпірних стін за рахунок підпірних стін спеціального типу – нових розроблених конструкцій для складних інженерно-геологічних умов, які захищають території від небезпечних фізико-геологічних процесів та техногенних впливів (патенти №62713А, №62714А, №62715А, №63578А, №8669);

  • розроблено нові фундаментні конструкції для висотних житлових будинків та інженерних споруд, які на 24% покращують ефективність експлуатації будівель, дають значний економічний ефект (патенти №34885А, №34886А, №34887А, №34889А, №8671, №13793, №13794, №13795). 

    Ефективність проведення науково-дослідної та науково-технічної роботи забезпечується високим фаховим рівнем науково-педагогічних працівників кафедри та наявною науково-дослідною базою, а саме:

   - науково-дослідна лабораторія будівельних конструкцій, обстеження й паспортизації будівель і споруд (атестована згідно з Правилами уповноваження та атестації в державній метрологічній системі, затвердженими Наказом Держспоживстандарту України від 29.03.2005 за № 71 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 13.04.2005 за №392/10672), створена за безпосередньою участю кафедри та є структурним підрозділом науково-дослідної частини ДВНЗ “КНУ”.

ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ ЧЕРЕЗ АСПІРАНТУРУ

     З 1966 року на будівельному факультеті діє аспірантура за спеціальністю "Будівельні конструкції, будівлі та споруди" під керівництвом доктора технічних наук Стороженка Л.І., який у 1963 році першим у Кривому Розі захистив дисертацію кандидата наук у галузі будівництва.

   Основним напрямом наукової роботи, на той час, було дослідження та впровадження в будівництво трубобетонних конструкцій. Роботу з розвитку вказаного наукового напряму Стороженко Л.І. починав разом із першими своїми аспірантами – Маракуцою В.І. та Сурдіним В.М.

        На сьогодні на кафедрі захистилося понад 50 аспірантів, 8 з яких іноземці.

       За подальші роки кафедра виховала плеяду науковців, які вдосконалили науковий підхід та створили власні наукові школи.      

      Під керівництвом к.т.н., професора Валового О.І. на кафедрі діє наукова школа, що включає чотири основні напрями наукових досліджень:

  • дослідження можливостей використання відходів гірничо-металургійного комплексу при виготовленні залізобетонних конструкцій;

  • аналіз впливу техногенної та природної сейсмічності на стан будівель і споруд, оцінювання їх довговічності, надійності;

  • використання композитних матеріалів у практиці будівництва та при виготовленні будівельних конструкцій на традиційних бетонах і бетонах з відходів ГЗК;

  • обстеження та оцінювання технічного стану будівельних конструкцій будівель і споруд.  

     У 2006 році під керівництвом к.т.н. Валового О.І. в спеціалізованій вченій раді Д 26.056.04 при Київському національному університеті будівництва і архітектури захистив кандидатську дисертацію Єрьоменко О.Ю. Спеціальність 05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та споруди". Тема роботи: "Ефективність варіантів підсилення у стиснутій зоні залізобетонних елементів, що працюють на згин".

     У 2009 році під керівництвом к.т.н. Валового О.І. в спеціалізованій вченій раді Д 26.056.04 при Київському національному університеті будівництва і архітектури захистив кандидатську дисертацію Попруга Д.В. Спеціальність 05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та споруди". Тема роботи: "Міцність стикових з'єднань при підсиленні залізобетонних згинальних елементів у стиснутій зоні".

    У 2011 році під керівництвом Барашикова А.Я. і Валового О.І. в спеціалізованій вченій раді Д 26.056.04 при Київському національному університеті будівництва і архітектури захистив кандидатську дисертацію Валовой М.О. Спеціальність 05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та споруди". Тема роботи: "Міцність, тріщиностійкість та деформативність підсилених згинальних елементів при повторних навантаженнях".

      У 2011 році під керівництвом к.т.н. Валового О.І. в спеціалізованій вченій раді К 26.833.01 при Київському ДП "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" (ДПНДІБК) захистив кандидатську дисертацію Герб П. І. Спеціальність 05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та споруди". Тема роботи: "Робота підсилених балок на відходах гірничо-збагачувальних комбінатів при малоциклових навантаженнях високих рівнів".

      У 2013 році під керівництвом к.т.н. Валового О.І. в спеціалізованій вченій раді Д 26.056.04 при Київському національному університеті будівництва і архітектури захистила кандидатську дисертацію Романенко К. М.. Спеціальність 05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та споруди". Тема роботи: "Підвищення сейсмічної безпеки протяжних промислових споруд".

На сьогодні під керівництвом к.т.н. Валового О.І. продовжують роботу над дисертаціями Охрімчук В.Л., Возіян І.О., Волков С.О. і Чорна К.В.

   У 2009 році Тімченко Р.О. під керівництвом професора Швеця В.Б. захистив докторську дисертацію в спеціалізованій вченій раді Д 08.085.01 при Державному вищому навчальному закладі “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”. Спеціальність 05.23.02 “Основи і фундаменти". Тема роботи: "Взаємодія фундаментних плит з основою, що нерівномірно деформується, при складному навантаженні".

        Натепер під керівництвом д.т.н. Тімченко Р.О. на кафедрі діє наукова школа:

- дослідження роботи будівель і споруд у складних інженерно-геологічних умовах, інженерна підготовка та проектування техногенних, урбанізованих територій.

      У 2012 році під керівництвом д.т.н. Тімченка Р.О. в спеціалізованій вченій раді Д 08.085.01 при Державному вищому навчальному закладі “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури” захистив кандидатську дисертацію Крішко Д. А. Спеціальність 05.23.02 “Основи і фундаменти". Тема роботи: "Плитні фундаменти-саморегулятори на основі, що нерівномірно деформується".

   Роботу над дисертаціями під керівництвом д.т.н. Тімченко Р.О. продовжують аспіранти Богатинський А.В., Савенко В.О. та Хоруженко І.В.

       Під керівництвом  к.т.н. Афанасьєва В.В. ведеться наукова робота у двох основних напрямках:

- удосконалення робочого обладнання будівельних машин для виконання технологічних операцій в умовах будівельного майданчика;
- розроблення нових технологій вилучення піску й щебеню для будівельних конструкцій з відвальних відходів, хвостосховищ і хвостів ГЗК при комплексному їх використанні.

       У 2007 році під керівництвом к.т.н. Афанасьєва В.В. у спеціалізованій вченій раді Д 26.056.08 при Київському національному університеті будівництва і архітектури захистив кандидатську дисертацію Сергєєв А. М. Спеціальність 05.05.02 "Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій". Тема роботи: "Створення пневматичних класифікаторів з динамічно активними робочими системами для збагачення і фракціонування будівельного піску".

       У 2016 році під керівництвом д. т. н. Єфіменко В.І. в спеціалізованій вченій раді К 26.062.12 при Національному авіаційному університеті захистив дисертацію Паливода О. А.. Спеціальність 05.23.01 “Будівельні конструкції, будівлі та споруди". Тема роботи: “Напружено-деформований стан і несуча здатність трубобетонних елементів зі зміцненими осердями”.

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

     Інноваційна діяльність кафедри спрямована на розроблення новітніх проектних, технічних і технологічних рішень із подальшим їх закріпленням через проведення патентної  та науково-дослідної роботи.

НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

     Згідно з «Положенням про наукову діяльність науково-педагогічних працівників ДВНЗ «КНУ», науково-дослідна робота є складовою частиною професійної діяльності професорсько-викладацького складу.  Саме тому науково-виробнича діяльність є невід'ємною складовою діяльності кафедри ПЦМБ. 
     Результати науково-виробничої діяльності, отримані шляхом проведення наукових досліджень на промислових підприємствах Криворізького регіону та України, активно впроваджуються в систему вищої освіти. Подібний підхід дозволяє створити всі умови для підготовки фахівців новітнього типу, що відповідають сучасним вимогам будівельної галузі.
         Кафедра ПЦМБ веде активну науково-дослідну, проектно-конструкторську й виробничу діяльність:
  - технічна експертиза з обстеження будівель та споруд;
       За останні роки під керівництвом професора Валового О.І. та за його участю виконано декілька науково-дослідних, науково-технічних і патентних робіт, серед яких – „Обмірні роботи, обстеження і видача паспортів технічного стану галерей № 5, 6, 7, 29, 30 ВАТ „ІнГЗК” (державний реєстраційний номер 0104U007058), „Общее обследование строительных конструкцій. Оценка технического состояния конструктивних элементов зданий. Разработка рекомендацій по усилению. Разработка рабочей документации на ремонтно-восстановительные работы. Составление технических паспортов погрузочных бункеров № 4, 5, перегрузочного узла № 9; галерей № 9, 13,  24, 25, 31 корпуса приводной станции № 4; зданий над устьями стволов „Восточный” и „Западный” (державний реєстраційний номер 0104U007061).
      Протягом 2016-2017 років за участю співробітників кафедри виконано низку госпдоговірних тем: “Обстеження і переатестація технічного стану будівельних конструкцій будівель і споруд  ПАТ “Кривбасзалізрудком”, розроблення рекомендацій з продовження термінів їх експлуатації; видача відповіді й відомості дефектів на всі складові елементи м/к із зазначенням дефектів і необхідним переліком виконання ремонтних робіт, розроблення технічних паспортів, внесення змін до паспортів технічного стану (50-70-16)”. Виконавці: Люльченко Є.В. і Сахно С.І.; “Обстеження та визначення технічного стану будівельних конструкцій будівель і споруд ПАТ “ЄВРАЗ СУХА БАЛКА”. Розроблення рекомендацій щодо продовження терміну їх експлуатації та видача на об’єкти паспортів технічного стану (8-63-16)”. Виконавець Сахно С.І.; “Обстеження та переатестація технічного стану будівельних конструкцій будівель і споруд ПАО “КЗРК”, розроблення рекомендацій щодо подовження термінів їх експлуатації, видача звіту й відомостей дефектів на всі складові елементи м/к із зазначенням дефектів та необхідним переліком виконаних ремонтних робіт, внесення змін до паспортів технічного стану об’єктів (50-32-14).” “Обстеження та визначення технічного стану будівельних конструкцій і споруд ПрАТ “ЄВРАЗ Суха Балка”. Розроблення рекомендацій щодо подовження терміну їх експлуатації та видання на об'єкти звітів технічного стану (8-88-17).” Виконавці: Рогозін В.В, Люльченко Є.В., Грицаєнко О.М.

 - проектно-конструкторська діяльність; розроблення технічної документації, здійснення кураторського нагляду, проведення будівельних, реконструкційних і ремонтних робіт в університеті: будівництво корпусу №6 ДВНЗ “КНУ” (Валовой О.І., Рогозін В.В., Вербицький В.І., Астахов В.І.); будівництво Палацу молоді та студентів ДВНЗ “КНУ” (Астахов В.І., Рогозін В.В., Сахно С.І., Тімченко Р.О.); капітальний ремонт конференц-зали ДВНЗ “КНУ” (Масіч Л.В.); зведення надземного переходу між корпусами №6 і №1 ДВНЗ “КНУ” (Рогозін В.В., Пінський В.В., Микула М.В., Астахов В.І., Шимко В.А., Грицаєнко О.М., Попруга Д.В.); підсилення стін лабораторного блоку корпусу №6 ДВНЗ “КНУ” (Астахов В.І., Пінський В.В.); облицювання фасаду навчального корпусу № 6 ДВНЗ “КНУ” (Астахов В.І., Шимко В.А.); розроблення проекту перебудови плоскої покрівлі навчального корпусу № 6 ДВНЗ “КНУ” в скатну (Єрьоменко О.Ю., Шимко В.А.); будівництво СОТ “Чароїт” ДВНЗ “КНУ” (Бадов О.В., Рогозін В.В.); будівництво стадіону ДВНЗ “КНУ” (Рогозін В.В., Астахов В.І.); капітальний ремонт корпусу № 3 ДВНЗ “КНУ” (Рогозін В.В., Попруга Д.В.); реконструкція входу в корпус № 6 ДВНЗ “КНУ” (Астахов В.І., Рогозін В.В.).
    У рамках наукового дослідження “Технічний моніторинг, сучасні методи ремонту й підсилення, гідроізоляції та хімічного захисту залізобетонних конструкцій” протягом 2017 року укладено договір на виконання ініціативної науково-дослідної роботи “Обстеження й паспортизація мостових споруд ПрАТ “МК “Азовсталь”, м. Маріуполь” та “Розроблення технічних рішень щодо ремонту та хімічного захисту залізобетонних конструкцій будівлі РЗФ-1 ПАТ “ІнГЗФ”. Виконавець Паливода О.А.
    Також протягом 2017 року укладено договір на виконання ініціативної науково-дослідної роботи “Дослідження сучасних ефективних рішень конструкцій сталевих силосів та можливості їх використання при реконструкції елеваторних комплексів”. Виконавець Герб П.І.

УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ У НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ ТА ПУБЛІКАЦІЯХ СТАТЕЙ

      Викладачі кафедри беруть активну участь у конференціях різних рівнів і публікують результати наукової діяльності в провідних наукових виданнях: Валовой О.І. опублікував близько 180 (понад 80 фахових) наукових праць різних рівнів; Астахов В.І. опублікував близько 20 наукових праць; Попруга Д.В.– автор близько 50 (понад 25 фахових) наукових праць; Валовой М.О. опублікував близько 100 (понад 30 фахових) наукових праць; Герб П.І. – автор близько 40 (понад 15 фахових) наукових праць; Єрьоменко О.Ю. опублікував близько 60 (понад 35 фахових) наукових праць; Афанасьєв В.В. – автор понад 30 наукових праць; Паливода О.А. – автор близько 15 (понад 10 фахових) наукових праць; Люльченко Є.В. опублікував близько 20 наукових праць; Сахно C.І. опублікував понад 60 наукових праць; Тімченко Р.О. – автор близько 270 (понад 120 фахових) наукових праць; Крішко Д.А. опублікував близько 160 (понад 75 фахових) наукових праць; Рогозін В.В. – автор близько 20 наукових праць; Грицаєнко О.М. опублікував понад 20 наукових праць; Шимко В.А. опублікував понад 5 наукових праць.       

       Кафедра ПЦМБ активно співпрацює з проектними  установами міста, такими як: Державне підприємство “Державний інститут по проектуванню підприємств гірничорудної промисловості “Кривбаспроект”, публічне акціонерне товариство “Науково-дослідний проектний інститут “Механобрчормет”.

   Професор Валовой О.І. протягом 2008-2011 рр. у співавторстві з Державним підприємством “Державний інститут по проектуванню підприємств гірничорудної промисловості “Кривбаспроект” (відділ промислових споруд) опублікував 20 наукових статей і отримав один патент, а також заявку на винахід № 2018236.

НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ

         Основними формами науково-дослідної роботи студентів поза розкладом навчальних занять є:

- робота у студентських наукових гуртках;

- підготовка наукових робіт на зовнішні конкурси різних рівнів;

- участь у наукових конференціях;

- підготовка наукових статей і отримання патентів.

     На кафедрі ПЦМБ щорічно проводиться конкурс студентських наукових робіт. Кращі роботи рекомендуються до участі у Всеукраїнському конкурсі.

     Під  керівництвом доцента Афанасьєва В.В. на кафедрі діє науковий гурток “Техніка будівельника”, де ведеться активна патентна робота із залученням студентів.        

         Результати участі студентів у конкурсах різних рівнів:

     1. За результатами VIII Міжнародного науково-практичного конкурсу наукових робіт студентів та молодих учених “Комп’ютерні технології проектування конструкцій будівель та споруд” студент Томашевський А.В. отримав диплом І ступеня. Науковий керівник:  Люльченко Є.В.

         2. За результатами участі у другому етапі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт 2016/2017 н.р. у галузі наук “Будівництво та архітектура” студентка Коротя К.В. отримала диплом ІІІ ступеня. Науковий керівник:  Єрьоменко О.Ю.

         3. За результатами участі у другому етапі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт 2015/2016 н. р. у галузі наук “Будівництво та архітектура” студент Кошевий О.О. отримав диплом ІІ ступеня. Науковий керівник:  Крішко Д.А.

         4. Переможці Всеукраїнського огляду-конкурсу магістерських робіт (проектів) і курсових проектів 2017 року за спеціальністю «Міське будівництво та господарство» в номінації «Інженерна підготовка міських територій»: Максименко К.В., Гришковець Т.Ю., Ткаченко О.С, Раздобаріна Д.С., Миколенко М.К. Наукові керівники: Тімченко Р.О., Крішко Д.А., Шимко В.А.   

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ КАФЕДРИ

студ_наука_24.01.19ЖПГ.jpg

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ

студ_наука_24.01.19ЖПГ3.jpg
студ_наука_24.01.19ЖПГ4.jpg
студ_наука_24.01.19ЖПГ3.jpg

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ ТА МОНОГРАФІЇ ВИКЛАДАЧІВ

Стенди_12.03.18ЖПГ6.jpg
Стенди_12.03.18ЖПГ7.jpg
bottom of page