top of page

Професор О.М. Голишев

Газопостачання1.jpg

Відомо, що спочатку газ використовувався з метою освітлення і добувався з вугілля. Цей газ називався штучним. Сучасний же газ, який застосовують в побутових цілях, складається, в більшості своїй, з метану. У деяких країнах існувала релігія, яка була пов'язана з культом вогню. Племена, які проживають на території сучасного Азербайджану і Ірану, вогонь, що з'являється з надр землі, вважали божественним. У нас появу газової промисловості датують XIX століттям, саме тоді з'явилися перші заводи з виробництва газового обладнання.

Газопостачання - це складна інженерна система, в яку крім газопроводів входять теплові станції, ТЕЦ, газорозподільні станції, газонаповнювальні станції, газові резервуарні установки, автоматичні системи телемеханіки, ремонтно-експлуатаційні служби, об'єкти житлового та соціально-побутового призначення.

Газопостачання2.jpg
Газопостачання3.jpg
Газопостачання4.jpg

Дисципліна «Газопостачання» є однією з профілюючих дисциплін в системі підготовки фахівців спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Газопостачання5.png

Мета викладання  дисципліни навчити майбутніх спеціалістів:

 • ставити і вирішувати задачі, пов’язані з проектуванням, розрахунком та експлуатацією мереж і споруд систем газопостачання з врахуванням будівельних норм і правил та вимог правил техніки безпеки;

 • використовувати сучасну обчислювальну техніку при проектуванні мереж газопостачання;

 • володіти раціональними способами пошуку і використання виробничої та науково-технічної інформації.

Завдання, що має бути вирішене в процесі викладання даної дисципліни, є формування у студентів розуміння основ вибору і проектування систем газопостачання міст, промислових та комунальних підприємств, включаючи трасування газопроводів, здійснення обв’язки газифікуємого обладнання, визначення витрат газу та використання отриманих знань в майбутній виробничій діяльності.

Газопостачання6.jpg

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде

знати:

 • основні відомості про паливно-енергетичний комплекс країни і значення в ньому газоподібного палива: походження, класифікація, склад і властивості газоподібного палива;

 • основні способи добування, обробки, транспортування і зберігання горючих газів;

 • класифікацію систем газопостачання, конструктивні елементи міських і промислових систем газопостачання;

 • способи захисту від корозії; основні відомості про надійність систем газопостачання;

 • особливості проектування систем газопостачання міст, комунальних та промислових підприємств;

 • методики визначення витрати газу та гідравлічні розрахунки;

 • конструкції систем газопостачання підприємств;

 • газифіковане обладнання та його техніко-економічні параметри;

 • розміщення газорегуляторних пунктів та установок і вибір обладнання;

 • конструкції пальників та їх характеристики;

 • правила монтажу, регулювання і безпечної експлуатації газових мереж і устаткування.

вміти:

 • складати схеми систем газопостачання міст і промислових підприємств з врахуванням техніко-економічних показників;

 • визначати витрати газу;

 • виконувати гідравлічний розрахунок газопроводів;

 • підбирати і розраховувати сучасні пальники технологічного обладнання та котлів;

 • розраховувати обладнання газорегуляторних пунктів та установок;

 • використовувати сучасну обчислювальну техніку при проектуванні мереж та споруд газопостачання;

 • володіти раціональними способами пошуку і використання науково-технічної інформації, способами пошуку і використання науково-технічної інформації.

Газопостачання7.jpg
bottom of page